قیچی گیوتین ورق بر 2 متری

با توانایی برش ورق 1/5 میلیمتر

جزئیات
قیچی گیوتین ورق بر 2 متری

توانایی برش ورق 2 میلیمتر

جزئیات
قیچی گیوتین ورق بر 2 متری

توانایی برش ورق 3 میلیمتر

جزئیات
قیچی گیوتین ورق بر 2 متری

توانایی برش ورق 4 میلیمتر

جزئیات
قیچی گیوتین ورق بر 2 متری

توانایی برش ورق 6 میلیمتر

جزئیات