خم کن ورق 1/25 متری

با توانایی خم ورق 2 میلیمتر

جزئیات
خم کن ورق 2 متری

با توانایی خم ورق 1/5 میلیمتر

جزئیات
خم کن ورق 2 متری

با توانایی خم ورق 2 میلیمتر

جزئیات
خم کن ورق 2 متری

با توانایی خم ورق 2/5 میلیمتر

جزئیات
خم کن ورق 2 متری

با توانایی خم ورق 3 میلیمتر

جزئیات
خم کن ورق 2/5 متری

با توانایی خم ورق 2/5 میلیمتر

جزئیات