کمپرسور هوا 250 لیتری مفید (طرح ایتالیا)

ظرفیت هوادهی 250 لیتر در دقیقه با مخزن ایستاده

جزئیات
کمپرسور هوا 350 لیتری مفید (طرح ایتالیا)

ظرفیت هوادهی 350 لیتر در دقیقه با مخزن ایستاده

جزئیات
کمپرسور هوا 350 لیتری مفید (طرح قدیم)

ظرفیت هوادهی 350 لیتر در دقیقه با مخزن ایستاده

جزئیات
کمپرسور هوا 500 لیتری (طرح قدیم)

ظرفیت هوادهی 750 لیتر در دقیقه 

جزئیات
کمپرسور هوا 500 لیتری (طرح قدیم)

ظرفیت هوادهی 750 لیتر در دقیقه با مخزن ایستاده

جزئیات
کمپرسور هوا 1000 لیتری مفید (طرح قدیم)

ظرفیت هوادهی 1000 لیتر در دقیقه با مخرن ایستاده

جزئیات
کمپرسور 1000 لیتری مفید فشار قوی (طرح قدیم)

ظرفیت هوادهی 1500 لیتر در دقیقه با مخزن ایستاده

جزئیات
کمپرسور هوا 250 لیتری ایرمینکو (ایتالیا)

ظرفیت هوادهی 250 لیتر در دقیقه با مخزن ایستاده

جزئیات
کمپرسور هوا 350 ایرمینکو (ایتالیا)

ظرفیت هوادهی 350 لیتر در دقیقه با مخزن ایستاده

جزئیات
کمپرسور هوا 500 ایرمینکو (ایتالیا)

ظرفیت هوادهی 670 لیتر در دقیقه با مخرن ایستاده

جزئیات
کمپرسور هوا 500 ایرمینکو (ایتالیا)

ظرفیت هوادهی 850 لیتر در دقیقه با مخزن ایستاده

جزئیات
کمپرسور هوا 1000 ایرمینکو (ایتالیا)

ظرفیت هوادهی 1200 لیتر در دقیقه با مخزن ایستاده

جزئیات